video מיקרו ביולוגיה סביבתית נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : מערכי שיעור חדשים 413 הורדות

הרצאה בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית מאת דר' דרור מינץ

מפסיקים להאכיל את חיות הבר נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 546 הורדות

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

מידע שפורסם על ידי רשות הטבע והגנים- אגף ההסברה

בחוברת הסבר מנומק לגבי החשיבות של הפסקת התלות המקלקלת של חיות הבר באדם.

מצגת- עשבייה והדברתה נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח משוייך לתגיות : טיפול בעשביה, ממורה למורה 906 הורדות

 

עשבייה והדברתהמצגת שהוכנה על ידי אמונה כהנא ומלווה לרצף ההוראה

מצעי גידול והידרופוניקה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : מערכי, מערכי שיעור חדשים 2299 הורדות

מצעי גידול והידרופוניקה

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה בנושא הקרקע. רצף ההוראה עוסק בעקרונות הגידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה. ביתרונות ומגבלות של שיטות גידול אלה ובצורך העולמי שנוצר לפתח אותן. הרצף כולל גם פעילות סכום שבה מובא תיאור ניסוי. בגיליון האקסל מוצגות חלק מתוצאות הניסוי והתלמידים מתרגלים עקרונות חקר ועבוד נתונים (חישוב ממוצע, בניית טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף).

חלק מהמידע המובא מבוסס על חוברותיו של אשר ורד.

הרצף מקושר לגיליון האלקטרוני "השפעת שיטות גדול על מלונים(10 KB)"

מצעים מנותקים-שעור מצולם נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 685 הורדות

שעור מצולם שהקליט יהודה קלוש. השעור הופק על ידי משרד החינוך, אלנט.

השעור עוסק ביתרונות וחסרונות של גידול במצע מנותק, סוגי מצעים מנותקים ומאפיינהם

מקבץ שאלות סגורות, בנושא אזורי גדול בישראל נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע, שאלות מבחינות הבגרות 955 הורדות

מקבץ שאלות סגורות, בנושא אזורי גדול בישראל

שאלות סגורות ממבחני הבגרות בחקלאות בעריכתו של יואב קלדרון

משק המים, השקייה, בשדה והשקייה במצעים מנותקים נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ליבת, ממורה למורה, צמחים 1054 הורדות

משק המים, השקייה, בשדה והשקייה במצעים מנותקים

המצגת עוסקת בחשיבות המים בצמח ובגורמים המשפיעים על משק המים בצמח ובקרקע, שיטות השקיה שונות,  בעיות השקיה, מאפייני משק המים במצע מנותק כמות המים וגורמים המשפיעים על ממשק ההשקיה. במצגת הסבר למונחים רבים הקשורים במשק המים ובהשקיה

כותב ועורך המצגת- עופר צרפתי זוטא

סוגי סלעים בישראל נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 2162 הורדות

סוגי סלעים בישראל
  • נהוג למיין את הסלעים על פי אופן היווצרותם. על פי המינרלים הבונים את הסלע , הכמויות שלהם ואופן הופעתם בסלע. במצגת מפורטים סוגי ותכונות סלעים עיקרים בישראל. מסלעים אילו נוצרת קרקע שתכונותיה מושפעות מהמסלע.
  • כותב ועורך המצגת- ג'אן אטלי

על הקרקע וסוגיה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 1167 הורדות

על הקרקע וסוגיה

מצגת בעריכתו של גיא פינחסי. המצגת מסבירה מהי קרקע, הבדלים בין קרקע קלה לכבדה, תלכידים בקרקע, מאפיינים של סוגי קרקעות (טרהרוזה, חמרה ועוד). במצגת משולבות שאלות מבחינות הבגרות

על שועלים ,תנים וחקלאות נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : בעלי, ממשק וסביבה 600 הורדות

על שועלים ,תנים וחקלאות

מערך שיעור (כפול) שפותח על ידי רחלי גלבוע. המערך בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים. המערך עוסק בתוצאות המפגש של חיות בר עם פסולת של משקי בעלי חיים.. 

בשעור הראשון מוצגת המצגת "על שועלים ותנים"(44.45 MB)העוסקת במקורות המזון האנתרופוגניות כגורם ישיר  להתרבות של תנים ושועלים וההשלכות של ההתרבות זאת (מין מתפרץ) על הסביבה.

בשעור השני הצעה לפעילות בקבוצותליצירת קמפיין הסברה לצבור בנושא התנים בפארק הירקון.

על תנים,שועלים ואנשים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : ממשק וסביבה, ענף הלול בעולם ובישראל 739 הורדות

על תנים,שועלים ואנשים

המצגת בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים- אגף חינוך וקהילה.

המצגת היא חלק ממערכי שעור שעוסקים בקונפליקט ביחסי הגומלין- אדם טבע, מערכי השיעור פותחו על ידי אגף הקהילה  של רשות שמורות הטבע והגנים.

 הפסולת של משקי החהמצגת מציגה את בעיית התנים כ"מין מתפרץ" ובהשפעה על הסביבה של אוכלוסייתם.,  . העליה באוכלוסיית הטורפים (תנים ושועלים) היא תוצאה של השפעת .

במצגת מוצגים שני מחקרים: האחד מחקר שעקב אחרי תנועת התנים והשני מחקר שבדק את השפעת הגורמים האנתרופוגנים (לולים) על אוכלוסיית הטורפים.

. בסופה של המצגת מובא סרטון העוסק בתנים בפארק הירקון.י

עשבים רעים" והדברתם" נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח משוייך לתגיות : הגנת הצומח, הכנת הקרקע לזריעה ולגידול צמחים, ממורה למורה 794 הורדות

עשבים רעים" והדברתם"

מצגת זאת נכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש. במצגת מוסבר המונח "עשב רע" ומתוארות גישות שונות למלחמה בעשבים רעים. בשיטות המתוארות להדברה יש פרוט על פעולתם של קוטלי עשבים בהם גם הראנדאפ (גלייפוסט). ומובאים צלומים המתארים את תוצאות הטיפול בגלייפוסט וכן את תופעת העמידות.

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 554 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת נכתבה ונערכה על ידי  חגית ספקוטי

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המיקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, ממשק וסביבה 745 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי חגית ספוקטי

קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 1148 הורדות

 ברצף הוראה זה נעסוק בחשיבות הקרקע ובהרכב שלה . נעסוק בתכונות של סוגי קרקעות שונים, הנקבעות בעיקר על ידי גודל החלקיקים המרכיבים אותה ובמשמעות החקלאית של תכונות אילו. הרצף עוסק גם בחומר האורגני ובמיקרואורגניזמים שבקרקע ובחשיבותם למרקם הקרקע ולצמחים הגדלים עליה. כמו כן נלמד על שלבים שונים בתהליך עבוד הקרקע. ברצף ההוראה ישולבו גם שאלות ממבחני הבגרות הכוללים טבלאות וגרפים.

רצף הוראה- מחלות צמחים נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח משוייך לתגיות : מערכי, מערכי שיעור חדשים 4398 הורדות

רצף הוראה- מחלות צמחים

הפעילות עוסקת בנזק שנגרם לצמחים חקלאיים על ידי גורמי מחלה זיהומיים, מזיקים או עשבים רעים. בפעילות דוגמאות למחלות שונות, הסברים קצרים על גורמי מחלה (פטריות, מיקופלסמה) ומזיקים (חרקים, נמטודות, אקריות) וכן על עשבים רעים והנזקים שהם גורמים. התייחסות לשיטות הדברה שונות: הדברה כימית, מגבלותיה ומחירה הסביבתי, הדברה ביולוגית (זבוב הפירות), הדברה אגרוטכנית, הדברה משולבת וכן הקניית עמידות גנטית כנגד גורמי מחלה. בסוף הפעילות דוגמאות לשאלות בנושאים אילו מבחינות בגרות.

רצף הוראה- עשבייה והדברתה נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח משוייך לתגיות : טיפול בעשביה, ממורה למורה 504 הורדות

הדברת עשבים

רצף הוראה שנכתב על ידי אמונה כהנא , במסגרת השתלמות קהילות.

הרצף  מלווה במצגת ובה צילומים רבים. הרצף עוסק בנושאים: מהם עשבים, סוגי עשבים, נזקי העשבייה, שיטות הדברת עשבים ועוד. ברצף המוצע יש עסוק בשאלות מבחינות הבגרות.

הרצף מלווה מצגת- עשבייה והדברתה(8 MB)

רצף שיעורים- השפעת החקלאות על הסביבה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה, תזונה 518 הורדות

חקלאות וסביבה

רצף הוראה שנכתב על ידי חגית יקונט ורונית נאמן, במסגרת השתלמות קהילות, בין נושאי רצף ההוראה: חשיבות החקלאות כספק מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה (עם נגיעות לצורך בפחמימות שומנים, חלבונים) ,חקלאות אינטנסיבית לאקסטנסיבית, חשיבות החקלאות האינטנסיבית, המחיר הסביבתי (בכל שלבי הגדול) שכרוך בחקלאות אינטנסיבית, " תרומת" החקלאות להתחממות גלובלית (מהם גזי חממה וכו), האתגרים שהחקלאות צריכה להיערך בפניהם בשל משבר סביבתי/משבר האקלים

שוק המזון בעולם נפוץ

על-ידי בקטגוריה יסודות בלימודי החקלאות 305 הורדות

שוק המזון בעולם

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

שיקום מערכות אקולוגיות נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 594 הורדות

  המצגת (אנגלית) עוסקת באתגרים הסביבתיים העולמים והמקומיים בהם: ההתחממות הגלובלית, הרס מערכות אקולוגיות, תהליך המדבור ועוד. המצגת מציעה גם דרכים לפתרון בעיות סביבה אילו.

 הרצאתו של ד"ר סטיפאן לואי, ניתנה במסגרת השתלמות מנהלי חוות  

Back to top