Slide

מוביל/ת דרך ודעה? מקומך עימנו בקהילות המורים

החל משנת הלימודים תשע"ח פעלו בקהילה 18 חברים ביניהם מורי חטיבה עליונה, מורי חוות חקלאיות ורכזי משקים. בשנים הבאותהמשיכו המורים לפעול בקהילת מובילים ויפעילו מורים נוספים כמובילי קהילות מורים במודל רשתי של הרחבת ההשפעה. חזון הקהילה דינמי ומעובד יחד עם הקהילה לאורך פעילותה.

קהילת המובילים המשיכה בפעילותה ומתוך קהילה זו יצאו מובילי שלוש קהילות נוספות:

 1. קהילת צפון של מורי החטיבה העליונה
 2. קהילת מרכז- דרום של מורי החטיבה העליונה
 3. קהילה של מורי חוות חקלאיות לימודיות

   

מאפייניהן של קהילות מקצועיות לומדות דיציפלינריות במדעי החקלאות:
 

חזון משותף
 • הקהילה שמה לה למטרה להתמקד בלמידה של תלמידים ולבחון את הקשר בין המטרות ודרכי ההוראה וההערכה של המורים לבין הלמידה של התלמידים.
 • לחברי הקהילה עניין משותף ומטרה משותפת.
 • הקהילה מבוססת על צורך מגובה נתונים/תאוריה.
 • לקהילה יש מדדי הצלחה הניתנים להערכה, ועומדים בקשר ישיר עם מטרותיה.
 • חזון הקהילה דינמי ומעובד ע"י חבריה לאורך פעילותה.
   
דרכי העבודה
 • איסוף נתונים על למידת התלמידים ממקורות מידע שונים ובמגוון מתודות
 • חברי הקהילה משתדלים לקיים תצפיות בשיעורים.
 • דיוני הקהילה מבוססי נתונים מלמידת התלמידים ומהישגיהם.
 • חברי הקהילה מנתחים במשותף עבודות תלמידים ומקיימים דיונים כדי לבדוק את התאמת דרכי ההוראה לתלמידיהם ולבחון דרכים לקידומם. ניתוח חומרי התלמידים ומעשה ההוראה מבוסס על מחקר (בחינוך או בהוראת הדיסציפלינה).
 • הקהילה מנתחת את מעשה ההוראה ואת התפיסות שעומדות בבסיסו.
 • חברי הקהילה לומדים, מתכננים ומיישמים דרכי הוראה חדשות ועדכניות, ומגבשים עם הזמן תפיסה והבנה משותפת של הוראה מיטבית.
 • במפגשי הקהילה יש התייחסות לצורכי המורים כפי שהם עולים מהשטח.
 • הקהילה מפעילה מנגנוני תיעוד והפצה המוסכמים על משתתפיה.
 • הקהילה ממפה את צורכי הלמידה שלה ונעזרת במומחיות חיצונית (בתחום הדיסציפלינה או בהתאם למטרות הקהילה) להגדרת המטרות, אופן ההתנהלות, פיתוח חומרים וכדומה.
   
יחסי אמון ונורמות של שיתוף
 • הקהילה מתנהלת בהתאם לכללי אתיקה של שיח משתף ומכבד בסביבה בטוחה ומוגנת.
 • בקהילה מתקיים שיתוף מתמיד בידע, בדרכים פורמליות ומובנות ובדרכים לא פורמליות.
 • הקהילה נותנת מקום ולגיטימציה להשקפות של מיעוט ושל יחידים בקבוצה.
 • לכל חברי הקהילה יש תרומה אישית לקבוצה, והם משתתפים בה בהתנדבות.
   
דיאלוג רפלקטיבי, חקירה ובחינה עצמית 
 • בקהילה מתקיימת רפלקציה חוזרת ונשנית על ההוראה של המורים, על הלמידה של התלמידים ועל הקשר ביניהן.
 • בקהילה מתקיימים תהליכים מובנים של הפקת לקחים מהצלחות ומכישלונות.
   
תהליכים מובנים ומנגנונים סדירים 
 • עבודת הקהילה מונחית ע"י יעדים ברורים ומגובשים.
 • הקהילה מקיימת מפגשים קבועים, בתדירות המאפשרת למידה מקצועית אפקטיבית.
 • הקהילה פועלת לאורך זמן (לפחות שנתיים).
 • פגישות הקהילה מובנות, יש להן מטרות הידועות לכול, והנושאים הנידונים בפגישה נקבעים מראש (לצד האמור מתקיימת גמישות המאפשרת מענה לצרכים העולים מהשטח).
   
מובילי הקהילות
 • לפחות אחד ממובילי הקהילה הוא מורה בפועל.
 • מובילי הקהילות מחויבים לתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי המשפרים את יכולותיהם וידיעותיהם בנושאים שהם מובילים ובמיומנויות הנדרשות להובלת הקהילות.
 • קהילות המובילים מונחות ע"י גוף מקצועי מוסמך הנבחר בתיאום עם הגורם המקצועי במטה המשרד.
 • מובילי הקהילות משתתפים ו/או השתתפו בעבר בקהילה מקצועית לומדת.

Back to top